Ο κύριος στόχος του διασυνοριακού έργου ‘’Bee-conomy’’ είναι η υλοποίηση κοινών παρεμβάσεων από τους εταίρους, προκειμένου να υποστηρίξουν από κοινού την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας των μελισσοκομικών προϊόντων. Αυτό θα επιτευχθεί κυρίως μέσω :

1. Έρευνας και μελέτης

2. Δράσεων ενημέρωσης των μελισσοκόμων για νέα μέσα παραγωγής και εμπορίας

3. Ενίσχυση της δυναμικής των μελισσοκομικών προϊόντων ως πολύτιμων τομέων της τοπικής οικονομίας.

 

Ειδικοί στόχοι:

• Η σύνδεση των Δήμων μέσω της οικονομικής ανάπτυξης των μελισσοκομικών προϊόντων, με έμφαση στην υποστήριξη των μελισσοκόμων μέσω της βελτίωσης της παραγωγικότητας και τη διερεύνηση νέων επιχειρηματικών ευκαιριών.

• Η προσέλκυση εξωτερικών επενδύσεων, παρουσιάζοντας τα τοπικά μελισσοκομικά προϊόντα με μια κοινή ταυτότητα ώστε να υπάρξει η δυνατότητα αναγνώρισης των προϊόντων με σήμα Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης και Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης.

• Η ανάπτυξη των δημόσιων υπηρεσιών για τις δραστηριότητες διευκόλυνσης του διασυνοριακού εμπορίου μελισσοκομικών προϊόντων, όπως ενός βιώσιμου Εργαστηρίου Εμπορίου Μελισσοκομικών προϊόντων που στοχεύει να εξοικειώσει τους παραγωγούς με τα νέα μέσα προώθησης και εμπορίου.

• Η προώθηση του e-bussiness στα μελισσοκομικά προϊόντα, εξερευνώντας τις δυνατότητες του ψηφιακού μάρκετινγκ σε τοπικά προϊόντα, προτείνοντας μια πλατφόρμα e-commerce.

• Η υποστήριξη της δικτύωσης και αναζήτηση επιχειρησιακών εταίρων στην ευρύτερη περιοχή με την ανάπτυξη μιας διασυνοριακή βάσης δεδομένων.

• Η ανάπτυξη κοινών δράσεων και κοινών εκδηλώσεων για τους δύο Δήμους.

• Τη βελτίωση της προσβασιμότητας των μελισσοκόμων στο δικό τους τομέα της παραγωγής, με την κατασκευή αγροτικών δρόμων για μια ασφαλέστερη κινητικότητα προσώπων και αγαθών.

 

Αποτελέσματα:

Η κεντρική ιδέα του έργου είναι η υποστήριξη και η ανάπτυξη της οικονομίας των μελισσοκομικών προϊόντων στην διασυνοριακή περιοχή, χρησιμοποιώντας 3 άξονες:

1. Οι ερευνητικές δραστηριότητες και οι μελέτες για την υποστήριξη των παρεμβάσεων που θα διευκολύνουν την ανάπτυξη των διασυνοριακών οικονομικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τα μελισσοκομικά προϊόντα.

2. Η πιλοτική λειτουργία του «Bee-products Trade Workshop" που θα ενημερώνει τους μελισσοκόμους και θα τους εξοικειώνει με τα νέα μέσα του εμπορίου και της προώθησης.

3. Η ανάπτυξη των εμπορικών εργαλείων και των εργαλείων υποδομής για την ανάπτυξη της οικονομίας των μελισσοκομικών προϊόντων.

Κάτω από αυτούς τους άξονες , τα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου είναι τα ακόλουθα:

1ος άξονας

i) Χαρτογράφηση των σημερινών διαδικασιών παραγωγής και Ανάλυση Βελτίωσης Προϊόντων.

ii) Ανάλυση Επιχειρησιακών Ευκαιριών

iii) Ανάπτυξη μιας περιφερειακής ταυτότητας για την προώθηση των μελισσοκομικών προϊόντων.

iv) Πιστοποίηση με σήμανση Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) και Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ).

v) Μελέτη βιωσιμότητας ενός Εκπαιδευτικού Εργαστηρίου για μελισσοκομικά προϊόντα.

2ος άξονας

Δύο μαθήματα των «Bee - Products Trade Workshop" που συνοδεύονται με τις υπηρεσίες παροχής συμβουλών, καθοδήγησης και δημιουργίας των Bee-parks και στους δύο Δήμους

3ος άξονας

i) Ανάπτυξη μιας διασυνοριακής διαδικτυακής βάσης δεδομένων δικτύωσης και αναζήτησης συνεργατών.

ii) Ανάπτυξη μιας διασυνοριακής πλατφόρμας ηλεκτρονικού εμπορίου.

iii) Συμμετοχή σε διεθνή έκθεση τροφίμων.

iv) Ανάπτυξη της πρόσκλησης προς τους επενδυτές με τη μορφή ενός οδηγού μελισσοκομικών προϊόντων.

v) Βελτίωση αγροτικών δρόμων για την ασφαλή κινητικότητα προσώπων και αγαθών.

Το συνολικό αναμενόμενο αποτέλεσμα είναι ένα έργο που πληρεί τα κριτήρια της κοινής ανάπτυξης / υλοποίησης / στελέχωσης / χρηματοδότησης και τη συμβολή στη διασυνοριακή οικονομική ανάπτυξη με μια οικο-περιβαλλοντική προστιθέμενη αξία. Επιπλέον, τα αναμενόμενα αποτελέσματα όσον αφορά την δημοσιότητα και τους όρους συνεργασίας είναι:

1. Ανάπτυξη / αναπαραγωγή του κοινού ενημερωτικού υλικού και πακέτου επικοινωνίας

2. Τέσσερις συναντήσεις για το έργο

3. Ένα έργο διαδικτυακής πύλης

4. Ένα επικοινωνιακό πλάνο που αξιοποιείται από κοινού

5. Δύο ανοικτά στο κοινό συνέδρια.

 

Ωφέλη

Το έργο επιδιώκει να οδηγήσει σε συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη και την υποστήριξη των μελισσοκομικών προϊόντων στην διασυνοριακή περιοχή. Η ανάπτυξη θα προέλθει από τις έρευνες και τις μελέτες που θα λάβουν χώρα στις δύο περιοχές, καθώς και με τη δημιουργία νέων μέσων εμπορίου, προώθησης και ενημέρωσης των παραγωγών . Τα αναμενόμενα αποτελέσματα των έργων θα είναι:

1.Η παρουσίαση τουλάχιστον 5 στρατηγικών προτάσειων για τη βελτίωση των διαδικασιών παραγωγής, μετά την καταγραφή των παρουσών μεθόδων.

2. Καταγραφή τουλάχιστον 5 ειδών βιώσιμων μελισσοκομικών προϊόντων των επιχειρήσεων, τα οποία θα εξελιχθούν μέσα την επόμενη δεκαετία.

3.Στρατηγική μάρκετινγκ για τα τοπικά μελισσοκομικά προϊόντα για πιλοτική χρήση.

4.Τουλάχιστον μία πρόταση για την αναγνώριση της Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) και της Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ). 5.Ανάλυση τουλάχιστον 5 εναλλακτικών μέτρων για τη βιωσιμότητα του Εργαστηρίου Εμπορίου.

6.Δώδεκα νέες επιχειρήσεις μελισσοκομικών προϊόντων που θα δημιουργηθούν στην διασυνοριακή περιοχή μετά την εφαρμογή του εργαστηρίου.

7.Τρεις έλεγχοι σε υφιστάμενες επιχειρήσεις και τρία επιχειρηματικά σχέδια για νέους μέσω της παροχής συμβουλών και υπηρεσιών καθοδήγησης.

Εκτύπωση


Bee Conomy
The Project is co-funded by the European Union and by National Funds of the Participating Countries under the IPA Cross-Border Programme "Greece - The former Yugoslav Republic of Macedonia 2007-2013"